O NÁS


Materské centrá sú mimovládne organizácie, prevažne občianske združenia, ktoré sú vytvárané na základe potrieb rodičov. Zakladajú ich prevažne matky na materskej a rodičovskej dovolenke. Názov „materské“ však u niekoho mohol evokovať názor, že sú to miesta iba pre matky. Začal sa teda používať aj názov „rodinné“, pretože tieto centrá sú skutočne pre celé rodiny. Sú to zariadenia a inštitúcie, ktoré umožňujú komunitný život rodín, otvorené bezpečné prostredie pre všetkých návštevníkov. Poskytujú relax, psychohygienu, možnosť vytvárania sociálnych sietí, osobného rozvoja dieťaťa aj rodiča.
Hlavným poslaním MC je pomôcť dieťaťu tým, že pomáhajú jeho rodičom!
Ďalším poslaním materských centier je realizácia prevencie rôznych negatívnych sociálnych javov, predchádzanie krízam v rodine, udržiavania zdravých rodinných vzťahov a vzťahov v miestnom spoločenstve. Motivujú spoločnosť pre rozvoj sociálneho potenciálu.
Materské centrá sú súčasťou tretieho sektora na Slovensku. Naša trhová ekonomika je založená na dvoch sektoroch, a to podnikateľskom a štátnom. Posledné desaťročia sa jej súčasťou stáva práve tretí sektor. Jeho názvy ako nezávislý, mimovládny hovoria o tom, že tento sektor nie je závislý na vláde. Hovorí sa mu tiež neziskový sektor, čo znamená, že jeho cieľom nie je zisk. Ak však dosiahne istý zisk, nie je určený pre zakladateľov ani členov organizácie.

Materské centrum BAMBINO bolo v roku 1998 zaregistrované ako občianske združenie. Združenie vzniklo dňa 7.septembra 1998 registráciou na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90 14350.
Je to prvé materské centrum na Slovensku. Bol to nápad mamičiek na materskej dovolenke, ktoré sa stretávali na kurzoch plávania pre deti. Mali silnú túžbu vytvoriť miesto, kde by mohli pokračovať v spoločných stretnutiach aj po skončení tohto kurzu. Chceli vytvoriť miesto, ktoré by bolo bezpečné a príjemné. Kde by mohli tráviť čas so svojimi deťmi, budovať nové vzťahy, získavať potrebné informácie od skúsených žien – mamičiek, čerpať nové nápady pre prácu s deťmi. Jednoducho vytvoriť svet, kde by boli iné pravidlá ako v tom štandardnom.
Veľmi dôležitou osobou v tomto pláne založenia prvého materského centra bola Eva Fiedlerová. Spolu s priateľkou Danicou Hámorovou a ďalšími siedmimi mamičkami na materskej dovolenke slávnostne otvorili prvé MC na Slovensku dňa 1. októbra 1999. Nadšenie týchto žien bolo veľmi veľké. Keďže sa im podarilo zaregistrovať sa na Ministerstve vnútra, k tomu bolo potrebné vypracovať stanovy, ktoré sú zahrnuté v ďalšej kapitole tejto diplomovej práce. Stalo sa občianskym združením, čím nepatrilo ani štátu, ani mestu, nestalo sa podnikateľom, ale nezávislým a patrí len ľuďom. Po napísaní prvého projektu čakali pol roka, aby získali prvé dva granty na realizáciu ich myšlienky a to od: Nadácie pre podporu občianskych aktivít a Nadácie otvorenej spoločnosti. A postupne sa podarilo získať a upraviť priestory pre materské centrum BAMBINO. Podarilo sa získať veľmi výhodné priestory mesta a to v bývalej budove materskej škôlky, ktorá sídli na Šrobárovej ulici 20 v Poprade.
Začiatok bol samozrejme ťažký a zakladateľky pracovali dobrovoľne skoro celý prvý rok, často do neskorých večerov. Keďže to boli ženy na materskej dovolenke, nebol to veľký problém až do obdobia ukončenia materskej dovolenky. Nemohli len tak prestať viesť a spravovať začínajúce centrum BAMBINO. Mali vážne záväzky voči sponzorom a hlavne kvôli stále stúpajúcej účasti návštevníkov. Našťastie sa táto situácia vyriešila, pretože bol získaný grant na inštitucionálny rozvoj, ktorého súčasťou boli mzdy pre dvoch koordinátorov. Začali využívať aj absolventov z úradu práce, ktorým stačilo zadať prácu a platení boli štátom. V roku 2000 bolo možné vystavať ihrisko pred budovou a tiež pohybové štúdio pre integráciu detí s postihnutím. Uzatvorili sa zmluvy s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a začali zamestnávať ľudí na aktivačné práce. O rok neskôr už BAMBINO začalo radiť novo-začínajúcim materským centrám na Slovensku. Vydalo publikáciu know-how -„Ako na to“ (ako založiť MC) a rozbieha projekt Ekogarda, ktorý zapájal detí zo sídlisk do ochrany ihriska pred budovou materského centra. V roku 2002 už MC BAMBINO spolu s inými MC štartovalo kampaň „Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom“, začalo sa teda viac hovoriť o ženách – matkách, čo prinášalo zmenu postoja spoločnosti k tejto téme. MC vydalo svoj prvý muzikál s názvom „Kozliatka“ a predstavuje ho na verejnosti, na rôznych podujatiach. Znova o rok neskôr sa podarilo nahrať druhý muzikál „Ema“. Rozbieha sa „Škola zdravého rodičovstva“, ktorá obsahuje kurzy predpôrodnej prípravy a prípravy na rodičovstvo. BAMBINO sa stáva riadnym členom novovzniknutej Únie materských centier. Kritickým rokom po finančnej stránke bol rok 2004. Hrozil skutočný zánik centra. Ale z novonahratého muzikálu „Ema“, ktorý mal úspech, nabrali členky opäť energiu a ku koncu roka sa im podarilo dokonca získať podporu z európskeho sociálneho fondu na spoločný projekt s MC v Prešove, ktorý sa volal „Z materskej dovolenky do práce“. Rok 2005 priniesol financie z projektu „Školy zdravého rodičovstva“ a bolo možné rekonštruovať budovu, ktorej chodby a strecha boli v života ohrozujúcom stave. Otvorila sa chránená dielňa pre ľudí so zníženou zdravotnou schopnosťou. V roku 2006 sa dokončovali kompletne renovácie na budove a skrášľovanie priestorov. Prebiehali stretnutia podporných skupín dojčenia, nezamestnaných žien po materskej dovolenke a BAMBINO nahrávalo nové CD s názvom „Farby“, ktoré bolo vytvorené pre účely ÚMC. V tomto roku sa tiež aktívne zapájalo do kampane „Ako chceme vychovávať naše deti“. V roku 2007 sa končil spoločný projekt s MC v Prešove. Obľúbené a vyhľadávané začínalo byť cvičenie na fit lopte, brušné tance a kurz posunkovej reči. MC BAMBINO tiež pravidelne organizovalo zbierky Modrý gombík (Unicef) a Nezábudka (Liga za duševné zdravie). Opäť však v roku 2008 prišiel pre BAMBINO ťažký rok, pretože granty neprechádzali a hrozilo, že príde o strechu nad hlavou. No CD „Farby“ ktoré malo viac ako sto účinkujúcich z ôsmych organizácií vnieslo svetlo do tohto obdobia. Tretieho októbra toho roku sa konalo ich predstavenie v Dome Kultúry v Poprade. Vedeli, že sa musia do apríla budúceho roku vysťahovať zo súčasných priestorov, ale nevzdávali sa. Potom prišlo najťažšie obdobie materského centra a to v roku 2009, kedy už naozaj muselo opustiť svoje dlhoročné priestory a presťahovať sa do oveľa menších.Prechodné priestory
Boli to komerčné priestory v centre mesta v tzv. Dome služieb na Francisciho ulici. Nájom príliš vysoký a návštevnosť klesala hlavne kvôli zle situovaným priestorom. Zakladatelia BAMBINA sa však nevzdávali a snažili sa  nájsť tých, ktorí si cenia existenciu centra a to vytváraním aktivít ako Cvičenie pre mamičky s deťmi. Organizovali na námestí aj akcie, napríklad na Deň detí aj Deň otcov. Nemalo to však stále správny efekt. Tak sa 11. septembra 2009 zorganizoval Benefičný koncert s názvom „Zachráňme BAMBINO“ ako posledná nádej. A materské centrum prišli podporiť stovky ľudí, mladých rodín, ktorým záležalo na tom, aby MC BAMBINO prežilo. Vytvorila sa aj petičná listina, s ktorou chceli zakladateľky ukázať primátorovi, že ľudia v  meste chcú mať materské centrum BAMBINO. Mali v pláne ísť za ním po skončení koncertu. Vyzbieralo sa viac ako 1000 podpisov. Nakoniec to však nebolo nutné pretože na záver koncertu sa všetci zúčastnení dozvedeli, že primátor mesta Poprad Ing. Anton Danko poskytol priestory. Ešte v ten deň sa totiž konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, ktoré schválilo pre BAMBINO 6 000 €. Dôležitými osobami, ktoré pomohli, aby sa toto dosiahlo boli Marián Galajda, redaktor rádia Expres, Radka Novotná z televízie Poprad a tiež Slovenská televízia.Tretie a súčasné priestory
Spolu s príspevkom od mesta sa mohli začať zveľaďovať tieto nové priestory na najväčšom popradskom sídlisku Juh 3, na Zimnej ulici. Tieto priestory boli v katastrofálnom stave. Kúpila sa farba na vymaľovanie, koberec a zaplatili sa rekonštrukčné práce ako postavenie nutnej priečky v chodbe, výmena jedného okna za plastové a zavedenie kotla na vykurovanie. Opäť sa dobrovoľnícky zapojilo mnoho ľudí, aby pomohli. Bol to napríklad Igor Hulin, ktorý sa postaral o osvetlenie, Vladimír Hodul montoval nábytok, Richard Frič svojim autom prevážal veci zo starých priestorov a Ján Hodul maľoval steny a prenášal ťažký nábytok. Pomáhali aj štyri absolventky z úradu práce, ktoré boli prijaté od novembra 2009 na 6 mesiacov. A tak 20. novembra o 16:00 bolo MC BAMBINO slávnostne otvorené. Nájom týchto priestorov je symbolický a to vo výške 31,01 eur mesačne a kvartálne za energie je to 400 eur. Tento nájom v týchto priestoroch majú od mesta na 10 rokov istý. Rok 2010 začal vysokou návštevnosťou a to pokračovalo celý rok. Cez prázdniny sa spustil nový kurz “Aj ja už budem škôlkarom”, ktorý sa naozaj ujal a BAMBINU veľmi pomohol, pretože letné mesiace bývajú väčšinou stratovými mesiacmi. Už v roku 2012 kedy oslávilo MC BAMBINO svoje štrnáste narodeniny, zaznamenáva tisícky návštev a viac ako stovky aktívnych členiek.
 Zakladateľka materského centra BAMBINO
Eva Fiedlerová bola vedúcou štatutárkou od roku 1998 do roku 2008. O materských centrách sa dozvedela z jedného českého časopisu počas jej druhej materskej dovolenky. Myšlienka materského centra ju ovládla, pretože v ňom videla riešenie jej situácie. Keďže Poprad bol od jej väčšiny známych, priateľov a rodiny vzdialený až 350 km, potrebovala si vytvoriť spoločenstvo aj tu v Poprade. Jej pôsobenie v materskom centre by sama rozdelila na oficiálne a „človečenské“. Do oficiálnej časti jej práce patrí písanie projektov a ich realizácia, oslovovanie sponzorov, hľadanie ciest k samofinancovaniu, komunikáciu s inštitúciami a médiami, ale aj čisto pragmatické činnosti ako riešenie havarijného stavu strechy. Tá druhá tzv. človečenská časť jej práce jej však bola vždy bližšia. Patrilo k nej spájanie ľudí cez spoločné myšlienky, ich motivovanie a povzbudzovanie, počúvanie. Rada oceňovala ich prácu a povzbudzovala ľudí, ktorí zavítali do jej blízkosti. Spolu so všetkými, ktorí jej pomáhali vytvoriť BAMBINO má dodnes priateľský vzťah a zhodujú sa v to, že BAMBINO znamenalo obrovský zlom v ich životoch a v pohľade na svet. Dnes pracuje ako manažérka na projekte v oblasti umenia financovaného zo Štrukturálnych fondov  EU v jednej rozpočtovej organizácii a je aj koordinátorkou kampane „Ako chceme vychovávať naše deti“. Najnáročnejšie na tejto jej súčasnej práci je pre ňu iná kvalita medziľudských vzťahov a extrémna byrokracia. Ale najkrajšie sú aj tie najmenšie úspechy, ktoré za týchto náročných podmienok, aj keď nebadane, ale posúvajú projekt k svojmu cieľu. Pani Fiedlerovej záleží na práci, ktorá má pre ľudí skutočný význam a umožňuje jej priamy kontakt s človekom. Tvrdí, že MC sú veľmi dynamické organizmy, ktoré reagujú na potreby ľudí, ktorí sa o ne starajú a ľudí, ktorým majú slúžiť. Sú najsilnejšie vtedy, keď žijú z nadšenia, keď umožňujú ľuďom lepšie si porozumieť, vzájomne si pomôcť, podporiť.

STANOVY

Občianskeho združenia Materské centrum BAMBINO(podľa zák. č. 83/90 zb. O združovaní občanov)
Čl. I

Názov združenia Materské centrum BAMBINO (ďalej len MC)

Čl. II

Sídlo združenia Sídlom združenia je Poprad, Jarmočná 3, 058 04 POPRAD – Veľká (zmena v dodatku k Stanovám č.1)
Čl. III

Cieľ činnosti združenia
Cieľom MC je umožniť žena na materskej dovolenke uplatniť sa v rámci svojej profesie i záujmov, ponúknuť jej relaxáciu a rozptýlenie. Krásna, ale i vyčerpávajúca starostlivosť o dieťa často krát vyvolá úplnú izoláciu mamičiek od spoločenského diania, od ich povolania a sebavzdelávania. V konečnom dôsledku to má vplyv na vnútornú rovnováhu a sebavedomie ženy a tým i na samotný prístup k dieťaťu. Rovnako dôležitým poslaním MC je vytvoriť esteticky príťažlivé prostredie pre deti , kde sa budú uskutočňovať voľné i organizované zábavy, zamerané na hru, pohyb, tvorivosť.
Vzdelávací program sa bude orientovať podľa záujmu na oblasť medicíny, psychológie, práva, na výučbu cudzích jazykov, na rekvalifikačné kurzy a pod. Na týchto aktivitách sa môžu podieľať buď samotné členky MC alebo pozvaní lektori.
Taktiež si členky môžu navzájom ponúkať rôzne menšie služby vychádzajúce z ich profesie (kaderníčka, krajčírka, kuchárka…) a organizovať bazáry, butiky a pod.
O deti členiek sa bude podľa dohodnutých pravidiel starať jedna z členiek, a to nie len počas organizovania akcií, ale i v prípade, keď bude musieť matka svoje dieťa z rôznych dôvodov na chvíľu opustiť.
Samozrejme MC bude prístupné i deťom viac alebo menej handicapovaným, ktorým umožní ich integráciu medzi deti zdravé. Členstvo v MC môžu získať okrem mamičiek s malými deťmi i muži a ženy rôznych vekových kategórií. Tým vzniká priestor pre viacgeneračnú komunikáciu, čo pozitívne ovplyvní uplatnenie sa v spoločenskom živote ľuďom staršej generácie.
Medzi dlhodobé perspektívy MC patria:
·         Rekondičné cvičenia a masáže pod odborným vedením
·         Organizovanie detských kultúrnych podujatí, športových podujatí a výletov
·         Opatrovateľská služba priamo v rodinách cez deň i v noci
·         Zostavovanie knižnice s tzv. ženskou tematikou a príležitostná publikačná činnosť

Čl. IV

Členstvo v združení

1.      MC je dobrovoľným a demokratickým združením občanov, združujúcich sa bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie.
2.      Členkou MC sa môže stať sa predovšetkým žena, ktorá súhlasí s jeho stanovami. O jej členstve rozhoduje Predsedníctvo, a to tajným hlasovaním, a to na základe odporúčania najmenej dvoch členiek MC.
3.      Členská základňa pozostáva:
a)      riadne členky – ženy, ktoré prejavia záujem o členstvo a na základe odporúčania dvoch členiek je zvolená tajným hlasovaním Predsedníctva
b)      sympatizantky – ženy súhlasiace so stanovami, programom a cieľom združenia.

4.      Práva a povinnosti:
a)      riadne členky
právo aktívnej účasti na činnosti MC vo všetkých oblastiach
právo navrhovať nové členky
volebné právo – aktívne a pasívne
povinnosť platiť členský príspevok, ktorého výšku stanoví Valné zhromaždenie
povinnosť dodržiavať stanovy
b)      sympatizantky
právo aktívnej účasti na činnosti MC vo všetkých oblastiach
povinnosť dodržiavať stanovy
povinnosť platiť členský príspevok
5.      Členstvo zaniká
Vystúpením
Vylúčením, o ktorom rozhoduje Valné zhromaždenie
Nezaplatením členského príspevku
Smrťou
Čl. V

Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
1.      Valné zhromaždenie
2.      Predsedníctvo
3.      Štatutárny orgán: Predseda, podpredseda
4.      Kontrolná komisia

1.      Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom MC. Valné zhromaždenie (VZ) rozhoduje o založení, zlúčení a zániku MC. Schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu o hozpodárení. VZ zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však 1x ročne. VZ prejednáva, schvaľuje, prijíma, mení a ruší stanovy. Prejednáva všetky zásadné otázky súvisiace s programovými cieľmi MC. VZ je oprávnené pozastaviť, pripadne zrušiť rozhodnutie nižších orgánov a vo veci samé rozhodnúť. VZ tvoria riadne členky MC. VZ je uznášania schopné ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina členiek. VZ volí a odvoláva členov Predsedníctva, rozhoduje o vylúčení členky z MC a o výške členského príspevku. Rokovanie VZ vedie predsedníčka alebo ňou poverená členka.
2.      Predsedníctvo – je orgán volený VZ v tajnom hlasovaní a za svoju činnosť zodpovedný VZ. Funkčné obdobie Predsedníctva je 2-ročné, pričom je možné aj opakovanie zastávať funkciu predsedu, resp. funkciu v Predsedníctve. Predsedníctvo organizuje činnosť združenia, je výchovným a riadiacim orgánom MC. Predsedníctvo rozhoduje o prijímaní prípadných zamestnancov. Predsedníctvo rozhoduje:
O uzatváraní zmlúv vo finančnom objeme do 100.000,--Sk
O nákupe, alebo predaji hnuteľných vecí v nadobúdacej cene do 100.000,--Sk
3.      Predseda – zastupuje MC navonok a pred orgánom a organizáciami Má právo zaväzovať MC a podpisové právo, a to tak, že za názvom OZ MC Bambino pripojí svoj podpis. Predseda je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach a prijímať všetky opatrenia, ktoré súvisia s bežným a riadnym chodom MC. Okrem týchto právomocí je predseda oprávnený v mene MC konať najmä:
a)      Rozhodovať o uzatváraní zmlúv vo finančnom objeme do 10.000,--Sk.
b)      Rozhodovať o nákupe alebo predaji hnuteľných vecí s nadobúdacou cenou do 10.000,--Sk.
c)      Rozhodovať o udelení plnej moci práv. zástupcovi združenia.
d)     Rozhodovať o iných otázkach, na ktoré ho poverí VZ.
Podpredseda – zastupuje predsedníčku v jej neprítomnosti a má podpisové právo za MC, a to formou ako predsedníčka. Podpredsedníčka zastupuje predsedníčku v rozsahu, ktorý určí svojím rozhodnutím predsedníčka.
4.      Kontrolná komisia – je kontrolným orgánom, ktorý pozostáva z dvoch členiek volených VZ na základe odporúčania Predsedníctva. Kontrolná komisia kontroluje najmä dodržiavanie stanov, plnenie uznesení VZ, hospodársku činnosť a ďalšie úlohy uložené uznesením VZ, Predsedníctva, prípadne vyplývajúce z platných právnych predpisov.
Čl. VI

Zásady hospodárenia
MC uskutočňuje hospodárenie podľa schváleného rozpočtu a v súlade s platnými právnymi predpismi za účelom skvalitnenia jeho činnosti.
Finančné zdroje na činnosť sú:
a)      Členské príspevky
b)      Dary, dotácie a sponzorské príspevky
c)      Vlastná doplnková podnikateľská činnosť
d)     Dedičstvá zo závetu.
Čl. VII

Zánik združenia
1.      Združenie zaniká:
a)      rozdelením
b)      zlúčením alebo splynutím
c)      dobrovoľným rozpustením
d)     likvidáciou v zmysle platných právnych predpisov O zániku v zmysle bodu a),b) a c) rozhoduje VZ nadpolovičnou väčšinou hlasov, súčastne rozhoduje o prechode práv a záväzkov združenia.
2.      Valné zhromaždenie menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia VZ.
3.      Zánik MC likvidátor oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
Čl. VIII

Záverečné ustanovenie
1.      Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenie koná vo vlastnom mene. MC je oprávnené nadväzovať priame kontakty so ženskými inštitúciami, organizáciami a ich predstaviteľkami zo zahraničia, kde bude presadzovať záujmy svojich členiek.
2.      Uznesenie orgánov MC či iné závažné skutočnosti sa členkám oznamuje ústne na VZ, písomne, alebo vhodným spôsobom, o ktorom rozhoduje Predsedníctvo.
3.      Návrh týchto stanov bol prerokovaný a schválený na ustanovujúcom zhromaždení OZ MC BAMBINO v Poprade dňa 7.7.1998.
4.      Stanovy v zmysle platných právnych predpisov registruje Ministerstvo vnútra SR a tieto nadobúdajú platnosť dňom registrácie.

Dodatok č. 1 k Stanovám

Občianskeho združenia Materské centrum BAMBINO (podľa zák. č. 83/90 zb. O združovaní občanov)

Čl. I
Názov združenia
Materské centrum BAMBINO (ďalej len MC)

Čl. II
Sídlo združenia
Sídlom združenia je Poprad, Letná 3478/ 9, 058 01 POPRAD 

Členovia
Bezeková Alena
Cebulová Mária
Hodul Ján
Hodulová Anna
Hodulová Janka
Hvastová Michaela
Lukáčová Miriama
Reháková Zuzana
Rothová Terezka
Sýkorová Michaela
Zemčáková LenkaSympatizanti
Barabasová Dominika

Učme deti tolerancii
  1. U nás sú srdečne vítaní VŠETCI
  2. Všetci si sem prišli tak trochu oddýchnuť, nebuďme preto, v rámci možností, príliš hluční
Učme deti hygiene
  1. Chodia sem deti a ich rodičia. Všetci sú upravení a čistí
  2. Do BAMBINA chodia len zdravé deti
  3. Pri vstupe do herne sa všetci vyzúvame ( prezúvame )
Učme deti zásadám slušného stolovania
  1. Nenechávajme deti pobehovať po herni s potravinami a nápojmi, ktoré môžu silne znečistiť jej zariadenie ( jogurty, plnené keksy, džúsy, banány…)
  2. Ak dieťa nie je v opatrovaní, zodpovednosť zaň má dospelá osoba, ktorá je tu s ním. Ak si potrebujete na chvíľku odskočiť ( na WC a pod. ), požiadajte opatrovateľku, alebo niektorú z prítomných mamičiek, aby Vám na dieťa dohliadla
  3. Ak ste využili opatrovateľku, alebo ak ste na prednáške, alebo na kurze v našich priestoroch, zodpovednosť za Vaše deti máme my
Učme deti poriadku
  1. Keď odchádzame, spolu so svojimi deťmi poupratujme hračky, s ktorými sa hrali
  2. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa, že prídete zase.

História únie materských centier (ďalej len ÚMC) siaha až do roku 1996, no prelomovým rokom bol rok 2001, keď materské centrá potrebovali niečo, čo by ich spájalo, svojím spôsobom ochraňovalo. V poslednej dobre sa zakladanie a vznik materských centier naozaj rozšírilo, zvyšuje sa záujem o jeho služby a členstvo v Únií materských centier. Existujú však fixne stanovené práva, povinnosti, výhody aj nevýhody členstva ÚMC, ako aj etický kódex. Združuje materské centrá po celom Slovensku, ktorých je viac ako 70. Je to mimovládna nezisková organizácia. Jej úlohou je  vytvárať sieť medzi materskými centrami, ktorá im zabezpečuje pomoc keď sú v núdzi, tiež udržuje informovanosť a celkovo zastrešuje všetky materské centrá.

Únia materských centier je členom medzinárodnej siete, ktorá sa volá  MC MINE. Je to medzinárodné hnutie a systém pre uľahčenie spolupráce a výmeny medzi materskými centrami, ktorých je v súčasnosti viac ako tisíc. Existujú už  v 22 krajinách a to Albánsko, Argentína, Rakúsko, Bosna, Bulharsko, Kanada, Kamerun, v Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Keni, Lichtenštajnsku, Nepále, Holandsku, Rusku, Rwande, na Slovensku, Poľsku, Švajčiarsku, Turecku a USA.

ÚMC je netypickou organizáciou, pretože vznikla zdola. Potreba zoskupiť a vytvoriť hierarchiu vzišla od miestnych MC. Nie je však povinnosťou byť členom ÚMC, je to založené na dobrovoľnosti. Sú však výhody ako aj povinnosti, ktoré členstvo prináša.

ÚMC vznikla 14. februára 2003. A keďže má dnes už medzinárodný deň ktokoľvek a čokoľvek, našiel sa aj deň venovaný materským centrám. Medzinárodným dňom ÚMC sa stal desiaty október.